top of page

תקנון האתר

 

כללי

1.        הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2.        כל האמור בתקנון זה מתיחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא אך ורק מטעמי נוחות.

3.        יובהר ויודגש כי הקנייה באתר זה מעידה על הסכמת הגולש לתנאים הכלולים בו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו   כל טענה ו/או תביעה, במישירין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם.

4.        יובהר כי משמעותה של המילה "פעולה" והגדרתה בתקנון זה הינה כל פעולה המתבצעת לשם קניית מוצר ו/או        שירות (להלן ביחד: "המוצר") המוצעים לרכישה באתר זה.

5.        האתר משמש כחנות וירטואלית שהוקמה ומופעלת על ידי שקית ע.מ. 313641243  מרח' יהודהלייב פינסקר 35 פתח תקווה  (להלן: "העסק").

6.        השימוש באתר כאמור בסעיף 1 הנ"ל מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההתניות והסעיפים הכלולים בתקנון זה.

7.        השימוש באתר זה יהיה ללקוחות העסק בהתאם להרשאה  וזאת כאמור בכפוף לתקנון.(להלן : "הרוכש" ו/או "הגולש").

8.        יובהר כי קטין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הוריו, אפוטרופסו ו/או צד ג' לצורך ביצוע הפעולה באתר זה.

9.        אתר העסק עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי העסק אלא בידי גורמים אחרים שלעסק אין שליטה עליהם ו/או על תכניהם ולפיכך אין הוא נושא באחריות למידע המופיע בהם.

10.     כל המוצרים הנמכרים באתר העסק, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. 

11.     ידוע לגולש כי אתר העסק מציע מעת לעת מוצרים במבצעים מיוחדים ואטרקטיביים, מבצעי הנחות מיוחדים, מבצעי "טרייד אין" וכדומה וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע ומבצע.

12.     יודגש כי  באתר זה אין כפל מבצעים.      

אופן התשלום

13.     התשלום יתבצע ישירות אל מול העסק ובהתאם לתנאים המוסכמים בינו לבין הרוכש.

14.     לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא אחר התחייבותו הכספית בהתאם לדרישות העסק.

15.     העסק ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים למערכת.

16.     פרטי הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושו הפנימי של העסק בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה.

17.     הרוכש מסכים כי העסק ישמור את פרטיו במערכת נתוניה.

18.     מערכת המחשב של העסק מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

19.     באם יראה לנכון, יהא העסק רשאי להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.                  

המוצרים המוצעים לרכישה באתר זה      

20.     העסק מציע לרכישה באתר רשימת מוצרים על פי שיקול דעתו הבלעדי.

21.     העסק אינו מחויב להציע באתר מוצרים אשר מופצים בחנויות ו/או בכל דרך אחרת.

22.     העסק רשאי להציע באתר זה מוצרים במחיר ובכמות אשר יראה לנכון.

23.     יובהר כי העסק אינו מפיץ מורשה של חלק מהמוצרים שנמכרים באתר.

24.     יובהר כי תנאי מוקדם לאישור פעולת רכישה הוא כי המוצר הנרכש/מוזמן מצוי במלאי העסק.

25.     רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר ללא הגבלה אלא אם צוין אחרת. 

26.     במידה ולא צויין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא  יהיה העסק מחוייב במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהעסק יודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם לעסק ו/או יבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.

27.     והיה ומוצר יסופק לרוכש על ידי גורם שלישי - העסק יהיה פטור מאחריות בגין כל עיכוב ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד העסק  בגין עיכובים אלה.

28.     העסק לא יישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצר כתוצאה מאירועים אשר אינם בשליטתו כגון שביתות,  בעיות בהובלה, תקלות במערכת המחשוב ו/או התקשורת ו/או הטלפונים ו/או בשירותי הדואר האלקטרוני ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון.

29.     במקרים כגון אלה רשאי העסק להודיע על ביטול הרכישה ו/או חלקה ולבטל את חיובו.

30.     מועדי האספקה להם העסק מתחייב יצוינו בסמוך לכל מוצר ומוצר וחישוב מועדי האספקה יהיו מיום אישור חברת האשראי ולמעט ימי שישי, שבת ערבי חג ומועדים.

31.     מחיר למשלוח המוצר כפי אשר מופיע באתר זה נכון אך ורק לאספקה בתוך תחומי הקו הירוק.

32.     אספקת מוצר אל מחוץ לתחומי הקו הירוק תהה מותנה בהסכמת העסק וכאמור מחיר האספקה יהיה שונה ובהתאם לקביעת העסק.

33.     יובהר כי אספקת המוצר תבוצע אך ורק לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת.                 

ביטול עסקה

34.     רוכש רשאי  לבטל את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי העסק וזאת בהתאם לנהלי העסק ועל פי חוק.

35.     יודגש כי בביטול עסקה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני העסק על הרוכש.

36.     יודגש כי העסק רשאי לדרוש מן הרוכש דמי ביטול בהתאם לחוק.

37.     רוכש אשר מחזיר מוצר - ידאג להחזירו שלם, באריזתו המקורית, ככל הניתן, ללא נזק ומבלי שנעשה בו שימוש.

38.      אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאי העסק לתבוע נזקיו מן הרוכש.    

התשלום

39.     חיוב הרוכש יתבצע לאלתר לאחר ביצוע הרכישה ואישור חברת האשראי.

40.     במידה ומוצר נרכש במספר תשלומים יבוצע חיובו הקבוע של הרוכש באמצעות כרטיס האשראי כשזה כבר כולל     את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור של % 19.2 לשנה).

41.     כל המחירים המוצגים באתר הנם בשקלים חדשים והנם כוללים מע"מ .

42.     כאמור, כפי אשר צוין בסעיפים 34-35, מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח.

אחריות ומתן שירות

43.     כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר העסק חדשים, באריזותיהם המקוריות, או מחודשים כפי שצויין באתר וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש.

44.     האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על העסק החתום על תעודת האחריות שסיפק את המוצר לרוכש.

תנאים כלליים נוספים

45.     יובהר ויודגש כי  המידע באתר זה עשוי לכלול אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס ואין בכך כדי להוות מצג בדבר           התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי העסק. בשום מקרה לא תחול על העסק אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר העסק.

46.     הגולש באתר העסק מתחייב בזאת לשפות ולפצות את העסק ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא הכוללים הוצאות משפטיות אשר יגרמו לעסק כתוצאה משימוש של הגולש באתר זה.  

47.     יובהר ויודגש כי תמונות המוצרים המוצגות באתר העסק הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

48.     במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת העסק יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר העסק, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאי העסק להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

49.     במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר  אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, יהיה העסק רשאי לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

50.     במידה ויתברר לעסק כי אין ביכולתו, במסגרת אמצעיו הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום עסקיו ו/או הוא אינו מסוגל להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום עסקי הרוכש, יהיה זה רשאי לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

51.     ידוע לרוכש כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי העסק ליצור עימו קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הרוכש. במקרה זה לא יהיה על העסק לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי העסק בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

52.     בוטלה העסקה על פי סעיפים 50-52 לעיל, ישיב העסק לרוכש את מלוא התמורה ששילם ו/או יבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

53.     ידוע לגולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז - 1977. העסק יהיה רשאי להעביר פרטים בדבר כל הצעה הנחזית לפי שיקול דעת העסק להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן יהיה העסק רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לתביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

54.     הדין החל על כל מחלוקת בגין עסקת רכישה ועל תקנון זה יהיה הדין הישראלי בלבד כשסמכות השיפוט היחודית לכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

55.     כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

56.     העסק שומר על זכותו לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר העסק.

bottom of page